Türkiye Lokanta ve Pastacılar Federasyonu
Türkiye Lokanta ve Pastacılar Federasyonu
Atatürk

Prof. Dr. Nevzat Aypek

İnsan ihtiyaçları, ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre; maddi ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar ve manevi ihtiyaçlar olarak sınıflandırılmakta olup, maddi ihtiyaçların ilk sırasında gelen fiziksel ihtiyaçların ilk iki sırasını da yemek ve içmek oluşturmaktadır. Yemek ve içmek ihtiyaçlarının karşılanması ise, insanların kendi üretimleri ile veya üreticilerinden hammadde veya mamül mal satın alınması ile olmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanma şekilleri, insanların hayat tarzlarında ki ve şartlardaki değişim paralelinde,  zaman içinde değişim göstererek süregelmiştir. Gelinen nokta da yeme-içme bir sektör haline gelmiş olup, zaten bu alanda var olan esnafta hayatiyetini devam ettirebilmek için örgütlenmeye başlamıştır. Bir ekonomik birim olarak faaliyette bulunan esnaf ve sanatkar aynı zamanda…
Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ), büyük işletmelerin çekirdeği olup, pek çok ülke ekonomisi için hayati öneme sahip , ekonomiye dinamizm kazandıran ve o ekonominin ölçütü olan  işletmelerdir. KOBİ’ler kısmen büyük işletmelerin ürettiği mal ve hizmetleri üreterek onları rekabet ortamına sokarken, aynı zamanda büyük işletmelerin kullandıkları mamul ve yarı mamul girdilerini üretirler, onların girişimini tamamlarlar. Böylece , KOBİ’ler ekonomide bir yan sanayi oluşturarak, büyük işletmelerle bir işbölümü hatta işbirliği yaparak ortak bir hayat kurarlar. Dolayısıyla, KOBİ’lerin ekonominin vazgeçilmez bir unsuru hatta dinamosu olduğu düşüncesi genel kabul görmüştür. KOBİ’lerin bir kısmı, mevcut durumlarını devam ettirmeyi amaçlayan, yenilikler peşinde koşmayan ve atak…
Son yıllarda dünyada sosyo-politik ve ekonomik anlamda pek çok köklü değişiklikler olmuş ve belirgin eğilimler ortaya çıkmıştır. Ekonomik hayatın değişik kesimlerinde tek tek değerlendirilen ve birbirlerinden ayıi olarak tartışılan bu değişme ve eğilimler sistem yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde ; içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağ , bilişim çağı gibi isimlerle anılmaktadır. Son derece gelişmiş olan iletişim araçları da bilişim çağının itici gücü olarak kabul edilmektedir. İletişim araçlarının gelişmesi sonucu ülkeler birbirlerine daha çok yaklaşmış, adeta dünya küçülmüş ve dünya pazarlarında bir küreselleşmeye doğru gidişat başlamıştır. Bu gidişatın sonucu olarak da pazarın genişlemesiyle rekabet daha da keskinleşmiş ve dünyada piyasa ekonomisi hakim olup;…
Küçük ve orta boy işletmelerin, ekonomilerin vazgeçilmez bir unsuru hatta dinamosu olduğu genel kabul görmüştür. Bu işletmelerin özellikle büyük işletmeler karşısındaki kuvvetli yönleri aşağıdaki gibi açıklanabilir. Ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak tüketici tercihleri de sürekli değişmekte, tüketici talepleri devamlı artmakta ve tercih ve talepler bölgeler itibariyle de çeşitlenmektedir. Küçük ve orta boy işletmeler müşteriye yani tüketiciye daha yakın olduklarından, bu tercihleri hemen algılayıp, üretim sürecinde gerekli değişiklikleri hızla yaparak, karşılamaya çalışırlar. Aynı durumda büyük işletmelerin üretim sürecinde değişikliğe gitmesi hem zaman almakta hem de yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Küçük ve orta boy işletmelerin büyük işletmelere göredaha yoğun olarak müşteriye…